Õppekorralduse alused. Kvaliteedi tagamine. Õppekavad

 

Üldist

Lingatore OÜ (registrikood 11467089) on täiskasvanute võõrkeeleõpet korraldav koolitusasutus, (majandustegevusteade nr 201117; tegevusluba nr 52 / 02.03.2017) mis lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

201117 kehtivusega alates 25.04.2018

OÜ Lingatore asjaajamiskeel on eesti keel. Võimalusel jagame infot kodulehel ja telefoni teel ka vene ja inglise, soome ja prantsuse keeles. Arusaamatuste korral, mis puudutavad kodulehel avaldatud infot, võetakse alati aluseks kodulehe eestikeelne versioon.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit. Üks õppetund kestab tavaliselt 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit. OÜ Lingatore võib õppetunni pikkust muuta. Tavaliselt on võõrkeele kursuse ühe mooduli maht 60 või 100 akadeemilist tundi, mis sisaldab vastavalt kas 40 või 60 tundi auditoorset õpet ja 20 või 40 tundi iseseisvat õpet. 

Õppetöö viiakse läbi tunni kaupa renditavates ruumides Tallinnas ja mujal Eestis. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Firmasisesed kursused viiakse läbi firma ruumides. Individuaalõpet võib kas osaliselt või täielikult läbi viia Skype'i teel või veebikeskkonnas.

OÜ Lingatore ja õppijate vahel tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

 

Keeleõpe

Keelekursused komplekteeritakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis toodud keeleoskustasemete põhjal.

Võõrkeeleõppe aluseks on õppekavad, mille aluseks on täienduskoolituse standard ja mis avaldatakse OÜ Lingatore veebilehel www.lingatore.ee

Keelekursuse õpiväljundid omandanutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on hindamise edukas läbimine ja osalemine vähemalt 60% auditoorsetest tundidest (mõjuval põhjusel, näiteks haigestumise või välislähetusel viibimise tõttu puudumiste puhul on võimalik vähendada kohustusliku osaluse mahtu). 

Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja OÜ Lingatore juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab OÜ Lingatore juhataja. OÜ Lingatore peab välja antud tunnistuste ja tõendite kohta elektroonilist registrit.

Individuaalkursuse puhul koostatakse lähtuvalt konkreetse õppija õpivajadustest individuaalne õppekava, kus määratakse kindlaks õpiväljundid. Individuaalkursus lõppeb õpiväljundite hindamisega. Õpiväljundite omandanule väljastatakse tunnistus. 

 

Keelekursustele registreerimine

Keelekursustele saab registreerida OÜ Lingatore veebilehel www.lingatore.ee, meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefonil 56 604 496  ja Facebookis https://www.facebook.com/www.lingatore.ee/ Vajadusel võidakse paluda osalejal enne registreerimist teha kirjalik ja/või suuline keeletasemetest.

Kursustele registreerunutele saadetakse hiljemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust e-posti teel kinnitus, milles on märgitud koolituse toimumisaeg ja koht, koolituse maht, kursuse hind, õpetaja nimi, viide kooli kodulehel toodud õppekavale ning õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustele.

Keelekursustele registreerimise tähtaeg on viimane tööpäev enne kursuse alguskuupäeva.

Hilisemad liituda soovijad saavad registreerida e-posti (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või Facebooki aadressil  https://www.facebook.com/www.lingatore.ee ja telefoni (56 604  496) teel.

 

Keelekursuste eest tasumine

Keelekursuste eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Kursuse eest tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Vastastikusel kokkuleppel on võimalik kursuse eest tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tähtajad määratakse kindlaks OÜ Lingatore ja õppija vahelises lepingus.

Keeltekursustel osaleja, kui ta on kursuste eest tasunud eraisikuna, saab tuludeklaratsiooni esitamisel taotleda maksu- ja tolliametist tulumaksutagastust 20% kursuse maksumusest.

Keelekursusel osalejal on õigus kursusest loobuda ja õppetasu tagasi taotleda pärast esimest keeletundi. Taotlus juba tasutud  õppetasu tagastamiseks tuleb saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. järgmisel tööpäeval pärast esimest keeletundi. Pärast seda harilikult õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (näiteks tõsine haigestumine, pikk välislähetus), saab õppija liituda järgmise grupiga. 

Juhul kui õppija katkestab kursusel osalemise hiljem ja on katkestamise hetkeks tasunud ainult osa õppetasust, on ta kohustatud tasuma kogu kursuse eest vastavalt OÜ Lingatore poolt väljastatud arvele. 

OÜ Lingatore süül katkenud kursuse puhul tagastatakse osalejatele ärajäänud tundide eest vastav õppemaksu osa.

OÜ Lingatorel on õigus kursusel osaleja kursuselt välja arvata tähtajaks õppemaksu tasumata jätmise korral.

 

Keelekursuste toimumine

Keelekursused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse OÜ Lingatore veebilehel www.lingatore.ee. ja Facebookis https://www.facebook.com/www.lingatore.ee Vabade kohtade olemasolul saab kursustega liituda ka jooksvalt.

OÜ Lingatore jätab endale õiguse kursuse toimumisaega ühe kuu võrra edasi lükata või kursus ära jätta, kui kursuse alguskuupäevaks ei ole registreerunud kursuse läbiviimiseks vajalik minimaalne arv õppijaid. Kursuse ärajätmise korral tagastatakse juba tasutud õppemaks.

Õpetaja haigestumise tõttu ära jäänud õppetunnid viiakse läbi tagantjärele kursusel osalejatele sobival ajal.

 

Kvaliteedi tagamise alused

1. Õppekavade kvaliteedi tagamine

1.1 Õppekavade koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.

1.2 Õppekavad on välja töötatud koostöös keeleõpetajatega.

1.3 Õppekavad kinnitab Keeltekeskus Kaja juhatus.

1.4 Õppekavade ülevaatamine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele kursuste planeerimise ja ettevalmistamise käigus, kuid mitte harvem kui kord aastas.

 

2. Õpetajate kvalifikatsioon

2.1 OÜ Lingatore õpetajatel on keeleõpetamiseks vajalik kvalifikatsioon, mis tõendab õpetatava keele valdamist ja võõrkeeleõpetuseks vajalikke pedagoogilisi oskusi. Keelekursusi võivad läbi viia filoloogilise või muu kõrgharidusega õpetajad,  kellel on varasem täiskasvanutele võõrkeele õpetamise kogemus. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavate kursuste juhendajad on kõik filoloogilise kõrgharidusega.

2.2 Kõik õpetajad järgivad oma töös OÜ Lingatore sätestatud nõudeid heale keeletunnile.

2.3 Õppekvaliteedi tagamiseks korraldab OÜ Lingatore regulaarseid täiendkoolitusi ja korraldab oma kooli õpetajatele kogemuste vahetamiseks ja tagasiside analüüsiks õpitubasid.

2.4 Keelekursuse ühe tsükli jooksul annab iga õpetaja vähemalt ühe näidistunni teis(t)ele OÜ Lingatore õpetaja(te)le ja külastab õppe- ja kogemustevahetuse eesmärgil vähemalt üht sama keeltekooli õpetaja tundi.

 

3. Õppekeskkond

3.1 OÜ Lingatore õppekeskkond mõjub õppijatele ja õpetajatele positiivselt ja motiveerivalt.

3.2 Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitusruumidele on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.

3.3 Õppeklassid on hästi valgustatud, ruumid on piisavalt suured, et õppijad saaksid vajadusel aktiivõppe käigus ruumis vabalt ringi liikuda.

3.4 Igale õppijale on tagatud istekoht ja piisava suurusega laud, mis võimaldab mugavalt mahutada nii õpiku kui ka vihiku ja töölehed.

3.5 Klassides on internetiühendus.

3.6 Klassid on varustatud tahvli, arvuti jm audio-visuaalse esitlustehnikaga.

 

4. Tagasiside

4.1 Keeltekursustel osalejad täidavad koolituse lõpus tagasiside küsitluse lehe, andes hinnangu nii kursuse korralduslikule poolele, õppekeskkonnale kui ka selle sisule. Tagasiside küsitlusel palutakse hinnata õppematerjale, õppemetoodikat  ja tundide ülesehitust ning teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.

4.2 Tagasisidet kursuste kohta küsitakse õppijatelt pisteliselt telefoni ja või e-kirja teel ka kursuse toimumise ajal. Lisaks on võimalik igal õppijal anda omaalgatuslikult tagasisidet jooksvalt kursuse toimumise ajal või pärast kursuse lõppu e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , Facebookis https://www.facebook.com/www.lingatore.ee või telefonil 56 604 496.

4.3 Õppijatelt saadud tagasiside on aluseks nii keelekursuste sisulise kui ka korraldusliku külje parendamiseks. Kaks korda aastas koostab keeltekooli juhtkond saadud tagasisidest põhjaliku ülevaate ning analüüsib seda koostöös õpetajatega. Vajadusel viiakse seejärel sisse muudatused õpetöö sisulise ja korraldusliku külje edasiarenduseks.

Kinnitatud 01.09.2017

Muudetud 31.01.2020